Saturday, January 08, 2011

LA TOAN VINH Lecture at TÔN ĐỨC THẮNG UNIVERSITY on Jan 08-2011LA TOAN VINH Lecture at TÔN ĐỨC THẮNG UNIVERSITY on Jan 08-2011
Xem trên đường LINK sau đây:

http://www.hcmufa.edu.vn/vn/Tin-Tuc/Tin-Tuc-Chinh/HNBZJY042239/
http://tdt.edu.vn/lang-vi/tin-tuc/thong-bao-chung/1244-hoa-si-la-toan-vinh-noi-chuyen-ve-qchuyen-de-do-hoaq-tai-dai-hoc-ton-duc-thang
http://artmedia.edu.vn/news/su-kien-nghe-thuat/301-hoi-hoa-do-hoa-bich-chuong-la-toan-vinh.html
http://sinhvienhoasen.com/forum/f270-thong-bao-tu-phia-nha-truong/noi-chuyen-chuyen-de-ve-do-hoa-cung-nghe-si-nha-nghien-cuu-la-toa-n-vinh-24930.html

No comments: